Visie Mundium College

De professionals van het Mundium College stellen zichzelf voortdurend de vraag: vervullen wij onze maatschappelijke opdracht, namelijk: voor alle leerlingen in ons voedingsgebied een onderwijsaanbod verzorgen dat maakt dat die leerlingen volgens onze visie talenten kunnen ontplooien, zich maatschappelijk kunnen kwalificeren en goede wereldburgers kunnen worden?
 

Als er lacunes zijn moet de school initiatieven nemen om daarin te voorzien, eventueel met maatschappelijke partners. In Roermond en directe omgeving werken BC Broekhin en Mundium College sinds 2009 intensief samen aan maatschappelijk ondernemerschap op een aantal terreinen:


1. School als brede maatschappelijke voorziening.

De komende jaren is het streven erop gericht, samen met maatschappelijke partners als  gemeente, welzijnswerk, verenigingsleven, zorgpartners en wijkteams te bouwen aan de totstandkoming van deze brede maatschappelijke voorzieningen. De huidige dertien schoolgebouwen zijn daar nu al geschikt voor. In overleg met partners kunnen ze nog beter toegerust worden voor de bredere taak.


2. Vergroting van schoolsucces en maatschappelijke participatie van (met name allochtone) achterstandsleerlingen.


Het schoolsucces van leerlingen van allochtone afkomst is significant lager dan dat van autochtone leerlingen. Maar ook binnen de autochtone groep is er een beduidende groep achterstandsleerlingen.


Mundium College en BC Broekhin stellen zich ten doel deze achterstanden af te bouwen. Zowel in het meerjarenbeleidsplan van SOML als in de kadernota integratie van de gemeente Roermond staan streefgetallen, gericht op stapsgewijze afbouw van de achterstanden.


Reeds enkele jaren is er een werkgroep integratie actief, waarin naast medewerkers van de scholen ook Gilde opleidingen en gemeente Roermond participeren.


Voor de komende jaren is het doel: implementeren van beleid zodat het onderwijs beter aansluit op (de leefwereld van) allochtone leerlingen. Voorwaarde is een actieve betrokkenheid van allochtone ouders.


In 2015 moeten het schoolsucces (met name deelname aan havo-vwo) en de maatschappelijke participatie verbeterd zijn conform het SOML beleidsplan 2010-2015 
en de kadernota integratie van de gemeente Roermond.


3. In samenwerking met po en mbo: de markt bedienen, waar nodig nieuwe opleidingsvarianten in het leven roepen, doelmatige spreiding van onderwijs tot stand brengen.


Het voortgezet onderwijs is een schakel tussen primair onderwijs en vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo). Het doel is: voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod verzorgen, daarbij tegelijkertijd doelmatigheid in het oog houdend: het moet betaalbaar zijn en blijven, ook als straks de leerlingenaantallen in de regio gaan dalen.


Hoe we dat zien, leest u hier in het Strategisch Huisvestingsplan Soml.

De professionals van het Mundium College stellen zichzelf voortdurend de vraag: vervullen wij onze maatschappelijke opdracht, namelijk: voor alle leerlingen in ons voedingsgebied een onderwijsaanbod verzorgen dat maakt dat die leerlingen volgens onze visie talenten kunnen ontplooien, zich maatschappelijk kunnen kwalificeren en goede wereldburgers kunnen worden?
 

Als er lacunes zijn moet de school initiatieven nemen om daarin te voorzien, eventueel met maatschappelijke partners. In Roermond en directe omgeving werken BC Broekhin en Mundium College sinds 2009 intensief samen aan maatschappelijk ondernemerschap op een aantal terreinen:


1. School als brede maatschappelijke voorziening.

De komende jaren is het streven erop gericht, samen met maatschappelijke partners als  gemeente, welzijnswerk, verenigingsleven, zorgpartners en wijkteams te bouwen aan de totstandkoming van deze brede maatschappelijke voorzieningen. De huidige dertien schoolgebouwen zijn daar nu al geschikt voor. In overleg met partners kunnen ze nog beter toegerust worden voor de bredere taak.


2. Vergroting van schoolsucces en maatschappelijke participatie van (met name allochtone) achterstandsleerlingen.


Het schoolsucces van leerlingen van allochtone afkomst is significant lager dan dat van autochtone leerlingen. Maar ook binnen de autochtone groep is er een beduidende groep achterstandsleerlingen.


Mundium College en BC Broekhin stellen zich ten doel deze achterstanden af te bouwen. Zowel in het meerjarenbeleidsplan van SOML als in de kadernota integratie van de gemeente Roermond staan streefgetallen, gericht op stapsgewijze afbouw van de achterstanden.


Reeds enkele jaren is er een werkgroep integratie actief, waarin naast medewerkers van de scholen ook Gilde opleidingen en gemeente Roermond participeren.


Voor de komende jaren is het doel: implementeren van beleid zodat het onderwijs beter aansluit op (de leefwereld van) allochtone leerlingen. Voorwaarde is een actieve betrokkenheid van allochtone ouders.


In 2015 moeten het schoolsucces (met name deelname aan havo-vwo) en de maatschappelijke participatie verbeterd zijn conform het SOML beleidsplan 2010-2015 
en de kadernota integratie van de gemeente Roermond.


3. In samenwerking met po en mbo: de markt bedienen, waar nodig nieuwe opleidingsvarianten in het leven roepen, doelmatige spreiding van onderwijs tot stand brengen.


Het voortgezet onderwijs is een schakel tussen primair onderwijs en vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo). Het doel is: voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod verzorgen, daarbij tegelijkertijd doelmatigheid in het oog houdend: het moet betaalbaar zijn en blijven, ook als straks de leerlingenaantallen in de regio gaan dalen.


Hoe we dat zien, leest u hier in het Strategisch Huisvestingsplan Soml.

Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen